RSS Follow me on Twitter!

Từ khóa ‘mua nhựa đường

Nhựa Đường

Bitumen Singapore

1/ Giới thiệu * Nhựa đường là một chất lỏng hay chất bán rắn có độ nhớt cao và có màu đen, nó có mặt trong phần lớn các loại dầu thô và trong một số trầm tích tự nhiên. Thành phần chủ yếu của nhựa đường là bitum. Vẫn tồn tại một số bất [...]